Menü
Most éppen itt jársz: > >

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Re-Kreatív webáruházban az adatszolgáltatás önkéntes.

A személyes adatok védelmére körültekintően odafigyelünk. A látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük és gondoskodunk azok biztonságáról.Adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza azon elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatunkat, melynek során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat. Amennyiben a nyilatkozat tartalmával, értelmezésével, az abban foglaltak alkalmazásával kérdés merülne fel, úgy kérünk, hogy lépj kapcsolatba az üzemeltetővel. Ügyfeleink kérésére minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

I. Adatkezelés elvei

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

II. Célok és alkalmazási gyakorlat

1. Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk, az adatközlő teljes mértékben tisztában lehet azzal, hogy önkéntesen dönthet a kért információk megadásáról. Előfordulhat, hogy ha valaki nem adja meg személyes adatait, akkor nem tud, vagy csak korlátozott mértékben személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni. A kért adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki.

2. Jelen Nyilatkozat az ügyfelek nem nyilvánosságra szánt, hanem a Re-Kreatív Kézműves Műhely rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Az átadott adatok kezelője a Re-Kreatív Shop üzemeltetője.

3. A webshop megtekinthető anélkül is, hogy a látogatónak fel kellene fednie kilétét, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadnia. Bizonyos esetekben azonban az adatkezelő által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.

4. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, és ezáltal nem hozható összefüggésbe természetes személlyel.

5. Amennyiben az egyes oldalakon regisztrációra kérjük az érintetteket, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan adatok, amelyek megadása nélkül a regisztráció nem zárulhat sikerrel, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

6. Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg. A ügyfeleink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk tovább harmadik fél számára.

7. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

8. Amennyiben ügyfeleink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.

9. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merülne fel, ez csak abban az esetben lehetséges, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrízhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

10. Az adatkezelő ügyfelei számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az érintettek előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja ezen szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Amennyiben valaki, aki a hírlevél-szolgáltatás megrendelése után úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kíván ilyen jellegű információt kapni, a hírlevélben található, leiratkozást biztosító linkre kattintva bármikor leiratkozhat.

III. Adatkezelés jogalapja

1. Az adatkezelésre az internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv 13/A § (1 – 5) bekezdések. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 5. § (1) bekezdése: közvetlen üzletszerzés céljára történő adatkezelés.

IV. A kezelendő adatok meghatározása

Az adatkezelő által kezelendő adatok: név, postacím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

V. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy amíg az ügyfél a hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelés az ügyfél általi regisztrációval veszi kezdetét. Az ügyfél által önkéntesen magadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése esetén. Haladéktalanul törlésre kerülnek az ügyfél adatai abban az esetben is, amennyiben az ügyfél az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja. Az adatkezelés törlésével az adatkezelés véget ér.

VI. Az adatok felhasználásának célja

Az oldal üzemeltetője által az ügyfélnek kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából, továbbá statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

 VII. Az adatok továbbításának ténye és címzettjei

Adatkezelő az ügyfél által megadott adatokat - név, postacím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím az ügyfél hozzájárulásával átadja az adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló személyeknek, csomagküldő szolgálatoknak, az üzemeltető és az ügyfél közötti szerződés teljesítése céljából.

VIII. Kiegészítő tájékoztatás a közvetlen üzletszerzési célból végzett adatkezelésről

Az üzemeltető tájékoztatja az ezen tevékenységhez hozzájáruló felhasználókat, hogy

(1) az adatszolgáltatás önkéntes,

(2) az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása,

(3) az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelők között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időtartam, amíg hozzájárulásukat vissza nem vonják,

(4) az érintettek adatait csak az adatkezelők munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátásához szükséges mértékben,

(5) az érintettek hozzájárulásukat az üzemeltető címére küldött, a személyes azonosításra alkalmas adataikat is tartalmazó levélben bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatják.

IX. Adatközlő jogai

1. Az adatközlő kérelmezheti az adatkezelőnél

1.1 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

1.2 személyes adatainak helyesbítését, valamint

1.3 személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

2. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

2.1 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

2.2 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

2.3 törvényben meghatározott egyéb esetben.

3. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-86124/2015

A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu
 
4. A Google Analytics használatára vonatkozó irányelvek

Weboldalunkon Google Analytics fut, amely a Google Inc. ("Google") egy internetes elemzési szolgáltatása. A Google Analytics cookie-fájlokat használ. Ezek a szövegfájlok a felhasználók számítógépén kerülnek eltárolásra, és segítségükkel a weboldal használata elemezhetővé válik. A cookie-kon keresztül e weboldal felhasználók oldalunkon történő böngészéséről és annak általános használatáról gyűjt információkat (beleértve az IP címet is). Az adatok az USA-ban található Google szerverre továbbítódnak és itt kerülnek tárolásra.

A Google ezeket az információkat használja a weboldal kiértékelésére, a Re-Kreatív Shop, mint weboldal üzemeltető részére statisztikák összeállítására, és további, a weboldal használatával kapcsolatos szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat bizonyos esetekben harmadik fél részére is továbbíthatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy ha ezeket az adatokat a Google megbízásából harmadik fél dolgozza fel. A Google nem hozza kapcsolatba a felhasználók IP címét a Google Inc. más adataival.

A cookie-k mentését a böngésződ megfelelő beállításával letilthatod; felhívjuk azonban figyelmed, hogy ebben az esetben esetleg nem tudod a weboldal funkcióit teljes terjedelmükben használni. 

A weboldal használatából származó adatok Google általi gyűjtését (ide értve az IP címet is), illetve feldolgozását úgy is letilthatod, ha a következő link alatt található böngésző-bővítést letöltöd és telepíted a számítógépedre: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.